מדיניות פרטיות - Karuna

מדיניות פרטיות

 1. רישום לשירותים
  1.1 השימוש באתר, וכן רכישת מוצרים ו/או שירותים עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, גיל, מין, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי אמצעי תשלום. השדות שחובה למלא יסומנו.
  1.2 המידע שיתבקש יהיה תלוי בשירות המבוקש מהמשתמש ולפיכך, קיימת אפשרות שהמשתמש יתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 2. המידע ומאגר המידע
  2.1 הנתונים שנמסרים על ידי המשתמש יישמרו במאגר המידע של קארונה – מובהר, כי אין כל חובה על המשתמש למסירת פרטים אלו אך ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה לרכוש מוצרים ו/או שירותים.
  2.2 בעת שימוש באתר ייתכן וישמר מידע במאגר המידע של קארונה על הזמנות קודמות, על מידע או פרסומים שקראת באתר, עמודים בהם צפית, מוצרים ו/או שירותים שעניינו אותך. בנוסף, ישמרו בנתוני האתר אמצעי תשלו, מקום וכתובת המחשב, היסטורית גלישה ועוד. נתונים אלו וכן הנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר יכול שישמרו במאגר המידע של קארונה.
 3. השימוש במאגר המידע
  השימוש במאגר המידע יעשה בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות המפורטות להלן:
  3.1 . ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
  3.2 . לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים ו/או המוצרים בהם התעניין.
  3.3 . להציע למשתמש מבצעים ופעילויות שונות בהתאם לתחומי העניין.
  3.4 . כדי לשפר, להוסיף ולהסיר שירותים ו/או מוצרים המוצעים באתר, לפנות למשתמש בכל מידע בדבר מבצעים ו/או חידושים ו/או שינויים ו/או שירותים לפי העניין וכן כדי ליצור שירותים ו/או מוצרים חדשים המתאימים לדרישות משתמשי האתר.
  3.5 . בכדי להתאים את פרסום השירותים ו/או המוצרים לכל משתמש ולתחומי ההתעניינות שלו.
  3.6 . בשימוש באתר הנך מסכים לכך שקארונה תשלח אליך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הטלפון הסלולרי ו/או כל אמצעי תקשורת הצעות ו/או מידע בדבר שירותים ו/או מוצרים כמובן שבכל עת יוכל כל משתמש לבקש להסיר את נתוניו ואמצעי התקשורת ובהתאם יפסיק המשתמש לקבל מידע כאמור.
  3.7 . לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור שירות וכן צרכי פרסום ושיווק )לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים(.
  3.8 . לכל מטרה אחרת, המפורטת להלן ולעיל בתנאי מדיניות הפרטיות ו/או בתקנון החברה או בתנאי השימוש של שירותים ו/או מוצרים ו/או ערכות.
 4. מסירת מידע לגורמים נוספים
  המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
  4.1 . אם המשתמש עשה שימוש בקישורים )"לינקים"( והפניות לאתרים אחרים )ככל שקיימים(הניתנים באתר לנוחות המשתמש בלבד.
  4.2 . אם המשתמש הפר את תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל תנאי שימוש באתר ו/או הפר תנאי שימוש בשירותים המוצעים בו, או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון
  הרע, הוצאת דיבה, חומר פורנוגרפי, מגונה, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה, חומר מאיים, גס או הונאה מכל סוג שהיא.
  4.3 . אם יתקבל צו למסירת פרטיך מכל רשות המוסמכת לכך.
  4.4 . אם החברה תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילות של צדדים שלישיים, תהיה זכאית החברה להעביר לתאגיד ו/או הגוף החדש העתק מהמידע שמצוי במערכות ו/או מכל מידע אחר המצוי בידיעה ובלבד שתאגיד ו/או גוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים.
  4.5 . ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ושימושים עסקיים דומים.
  4.6 . בכל שימוש באתר החברה הנך מסכים להעברת המידע, בכל דרך להעברת המידע, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
 5. Cookies
  5.1 אנו משתמשים ב"עוגיות" (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
  5.2 אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies – במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
  זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים
  והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
 6. מסירת מידע לגורמים נוספים
  6.1 קארונה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר, באמצעות צדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש למסור פרטים אישיים ו/או אמצעי תשלום נוספים. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של קארונה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן.
  6.2 מובהר בזאת כי קארונה אינה תהיה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.
  6.3 אבטחת המידע המוזן לאתר, בקשר עם אמצעי התשלום, תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. קארונה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל כל שירותי תשלום ו/או כל חברת סליקה ביחס לשירותים ו/או מוצרים הכרוכים בתשלום. בעת ביצוע תשלום יועבר המידע בצורה ישירה לחברת התשלום ו/או הסליקה הרלוונטית או לחלופין יועבר המידע מהחברה אל החברה הרלוונטית לצורך תשלום החיוב.
 7. פרסומות וקישורים של צדדים שלישיים
  קארונה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לצדדים שלישיים הוספת פרסום ו/או מודעות ו/או בנארים ו/או כל קישור אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. איסוף וניתוח מידע באמצעות
  8.1 ייתכן שקארונה תיעזר בחברה חיצונית לצורך קבלת מידע, איסוף מידע וניתוח ניתוחים סטטיסטיים על פי השימושים שיעשו באתר. החברה החיצונית תאסוף ותנתח מידע, בין היתר על תדירות השימוש, היקף השימוש, לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, שיפור שירות, אמצעי התשלום, מקום וכתובת המחשב IPהיסטורית גלישה ועוד וכיו"ב.
  8.2 לצורך איסוף המידע החברה עשויה החברה להשתמש בטכנולוגיות שונות באופן שמסייע בניטור דפוסי פעילות כפי שצוינו לעיל. לאחר ניטור דפוסי הפעילות עשויה החברה להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.
 9. אבטחת מידע
  9.1 קארונה פועלת לצורך אבטחת המידע שבאתר בין היתר באמצעות תוכנות המיועדות לכך. מערכות אלה פועלות לצמצום האפשרות לחדירה בלתי מורשית אך אין בהן ביטחון מוחלט. לפיכך, קארונה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל פירצה באבטחת המידע.
  9.2 במקרה שהתגלתה פרצה במערכת המידע שבאתר הנך מתחייב לעדכן את קארונה על כך במיידיות האפשרית.
 10. זכות לעיין במידע
  10.1 על הוראות סעיף זה יחול חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 .
  10.2 אם יעשה שימוש במאגרי המידע לצורך פניה אישית למשתמש באמצעות דיוור ישיר, יהיה זכאי המשתמש לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. במקרה זה המידע שימחק יהיה רק המידע הדרוש לחברה לפניה למשתמש לצורך הצעות מסחריות ומידע הדרוש לחברה על מנת שתוכל לנהל את עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר ישמר.
 11. שינויים במדיניות הפרטיות בחברה
  קארונה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות מדיניות הפרטיותמעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בשימושך באתר הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות את כל השינויים שבה אם וככל שקיימים.