תקנון – תנאי שימוש - Karuna

תקנון – תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון  08/08/2017
תקנון תנאי השימוש של משתמשי האתר קארונה ו/או המוצרים ו/או השירותים. עיין גם במדיניות הפרטיות של קארונה, בלשונית הסמוכה. "קארונה"- קארונה ירון, עוסק מורשה 025604729

 1. כללי
  1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט קארונה www.karuna.co.il
  1.2 טרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שימוש בשירותים ו/או במידע
  כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תקנון זה  "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה בו שימוש, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.
  1.3 בכניסתך לאתר הנך מצהיר כי הנך מודע, מסכים ומאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש כולל את מדיניות הפרטיות. כמו כן הנך מאשר כי כל שימוש במידע שהאתר מפרסם ובניהם תכניות, הדרכות,ספרים, מאמרים וכן שימוש במוצרים ו/או בשירותים שבאתר הינו באחריותך בלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי ואין ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קארונה ו/או מי מטעמה.
  1.4 כניסתך לאתר מהווה הסכמה לכך שידוע לך כי תנאים אלו גוברים על כל הסכם בעל פה שנערך בינךובין קארונה ו/או מי מטעמה וכי תנאים אלו מהווים חוזה משפטי מחייב בינך ובין החברה והנך מסכים לתנאים אלו.
  1.5 השימוש באתר מותר מעל גיל 18 בלבד, בשימושך באתר הנך מצהיר כי גילך הוא מעל לכך וכי הנך בעל כשרות משפטית. קארונה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב בכדי לוודא שהשימוש נעשה רק מעל לגיל 18 ואולם אין בכך כדי לגרוע מכך שהאחריות לכך חלה על המשתמש בלבד. בכל מקרה שיתגלה לחברה כי מדובר במשתמש מתחת לגיל 18 החברה רשאית לחסום את הגישה לשימוש וכן למחוק כל מידע אישי )כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות( בכל הנוגע למשתמש זה.
  1.6 קארונה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בשימושך באתר הנך מצהיר כי קראת את התקנון המעודכן לרבות את כל השינויים שבו )אם וככל שקיימים(.
  1.7 האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע. הכותרות בתקנון זה הנן לשם נוחות ההתמצאות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
  1.8 לבירורים ו/או מידע בנוגע לתנאי השימוש, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות "צור הקשר" באתר ו/או באמצעות דואר האלקטרוני ו/או להתקשר לאחד ממספרי הטלפון המפורטים בדף "צור קשר"
 2. תנאי השימוש – כללי
  2.1 באתר חנות וירטואלית למכירת שירותים ו/או מוצרים. קארונה רוצה לספק לך את החוויה הטובה ביותר בעת השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או השירותים ונעשה כל שביכולתנו לשם כך.
  2.2 יחד עם זאת מובהר, כי השירותים השונים והמוצרים השונים ו/או שירות אחר, משתנים, בין היתר, אך לא רק, בהתאם לעונות השנה ולמלאי הקיים ובאפשרותך להתעדכן על כך מראש באמצעות לשונית "צור קשר", סמוך למועד ההזמנה. רכישת המוצרים כפופה לכך שהם נמצאים במלאי. אם אושרה הזמנה על אף שמוצר ו/או ערכה מסוימת אזל מהמלאי, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והודעה על כך תימסר למשתמש )לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה(.
  2.3 קארונה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים, ערכות ו/או שירותים ורשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים ו/או השירותים, ובין השאר להחליפם ו/או להפסיק את שיווקם ו/או מכירתם ו/או לשנות את הרכבם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בשימושך באתר הנך מודע לכך ומצהיר כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  2.4 אופן הצגת המוצרים ו/או השירותים ו/או הערכות באתר יקבע מעת לעת על ידי קארונה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי תמונות המוצרים ו/או השירותים האחרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את קארונה או מי מטעמה.
  2.5 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי תקף של המשתמש ו/או באמצעות paypal ו/או כפי שיתעדכן מעת לעת. מובהר בזאת כי כל האמור בקשר עם רכישה באתר ובין היתר, כל האמור לגבי תקנון החברה ומדיניות הפרטיות, חל גם לגבי הזמנות טלפוניות ובכל מקום שדובר על הזמנה מהאתר, התנאים יחולו גם על הזמנה טלפונית, למעט אם נקבע אחרת בתקנון זה ו/או בהסכם ספציפי במפורש. העסקה תתבצע רק לאחר אישורה על ידי חברת האשראי
  2.6 קארונה רשאית לבטל ו/או לשלול הזמנה ו/או רכישה באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. משתמש יהיה רשאי לרכוש מוצרים אך ורק בכמות סבירה ולמטרות אישיות ולא מסחריות. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול דעתה של קארונה. מובהר, כי המוצרים והשירותים באתר אינם מהווים הצעה בלתי הדירה למכירתם. קבלת הזמנה מאת המשתמש תהווה הצעה של המשתמש לרכישת המוצרים ו/או השירותים, וקבלת ההצעה, מצד החברה, תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים ו/או השירותים בהתאם להוראות תקנון זה.
 3. מדיניות החזרות
  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 4. תנאי השימוש – חשבון משתמש ואופן ביצוע הרכישה
  4.1 רכישת המוצרים תעשה בהתאם להנחיות שבדף "חנות" שבאתר )או כל דף אחר המשמש לאותה תכלית(באמצעות סל קניות (או כל אפשרות אחרת לאותה תכלית( שיוזן על ידי המשתמש. בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה. נתונים אלו יהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה. אישור ההזמנה על ידי המשתמש מהווה אישור גם למרכיבי ההזמנה לרבות למרכיבי המוצרים ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאי התאמות במוצרים ו/או במרכיביהן.
  4.2 בעת ביצוע הזמנה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. קארונה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שתעשה, ככל שתעשה, בעת הקלדת הפרטים על ידי המשתמש ו/או אם פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או אם מכל סיבה אחרת לא תקלט ו/או תבוצע פעולה מסוימת. אבטחת המידע המוזן לאתר, בקשר עם אמצעי התשלום, תעשה באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. קארונה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים למשתמשים מסוימים, לרבות הסדרי תשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי ו/או paypal.
  4.3 מחירי המוצרים ו/או השירותים הינם כפי שעודכנו לאחרונה במועד ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי החברה או במועד ביצוע ההזמנה הטלפונית ואישורה, לפי העניין והינם כוללים מע"מ כחוק. קארונה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או הוצאות המשלוח. רכישת מוצרים, ערכות ושירותים אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת ו/או קיימת בו תקלה מסיבה כלשהי ובמקרה כזה לא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.
  4.4 השירותים במסגרת האתר ניתנים בתחומי מדינת ישראל בלבד. נכון למועד זה, המוצרים והשירותים יסופקו במשלוח באמצעות שליח מטעם קארונה לכתובת כפי שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
  4.5 מובהר כי זמני המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת וכי קארונה רשאית לשנות את לוחות הזמנים למשלוח. כמו כן מובהר, כי קארונה לא תהית אחראית לעיכובים כלשהם באספקת הערכות עקב גורמים שאינם בשליטתה , לרבות בגין עיכובים שנגרמו על ידי שליח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קארונה ו/או מי מטעמה.
  4.6 המוצרים הניתנים לרכישה מקארונה ו/או מהאתר הינם "טובין פסידים", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 )"חוק הגנת הצרכן"(, ועל רכישת מוצרים ו/או ערכות יחולו הוראות חוק זה.
  4.7 עם קבלת המשלוח על המשתמש לערוך השוואה להזמנה ולחשבונית שתימסר לו בעת האספקה וככל שקיימת אי התאמה ו/או פגם כלשהם במוצרים עליו להודיע על כך באופן מידי לקארונה קבלת המשלוח על ידי המשתמש מהווה אישור כי המוצרים ו/או השירותים נבדקו והתקבלו לשביעות רצון המשתמש והמשתמש מוותר על טענה מאוחרת של אי התאמה ו/או פגם וכיוצ"ב.
 5. מדיניות פרטיות
  קארונה מכבדת את פרטיות המשתמשים ומחויבת להגן על המידע שנמסר. טרם שימושך באתר הנך מחויב לקרוא את מדיניות הפרטיות ולהסכים לה, ולעניין זה מובהר כי אישורך את קריאת תקנון החברה וההסכמה לתכנו מהווה אישור בדבר קריאת מדיניות הפרטיות והסכמה לה.
 6. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  6.1 הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים וכיוצ"ב, בקשר עם כל מוצר, מידע, תצוגה, תוכנה, טכנולוגיות, עיצובים, מוסיקה וקול, וידאו, תמונות, טקסטים, יישומים, מפרטים, שיטות, נתונים, תהליכים וכל חומר אחר הכלול באתר, אשר פותחו ו/או עוצבו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי קארונהה, בעצמה ו/או שהזכויות בהם ו/או זכויות השימוש בהם ניתנו לקארונה בין אם הם רשומים במרשם כלשהו ובין אם לאו, והינם בבעלות מלאה ובלעדית של קארונה ו/או צדדי ג' מטעמה.
  6.2 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להשתמש במוצרים ו/או בתכנים שבאתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה לכך רשות מראש ובכתב מקארונה.
  6.3 פרסומות המוצגות באתר, ככל שמוצגות, הינן קניינם של המפרסמים ואין לעשות בפרסומות שימוש המהווה הפרה של זכויות המפרסמים בפרסומות.
 7. הגבלת אחריות
  7.1 שימוש במוצרים ו/או בשירותים כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים שבאתר הינו באחריות המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי. המוצרים, הערכות השירותים ניתנים ומוצגים כפי שהם ללא ערבות ו/או אחריות, מפורשת או משתמעת, של קארונה.
  בשימוש באתר המשתמש מצהיר כי הינו בריא וכשיר לעשות שימוש במוצרים ו/או בשירותים וכי לא ידוע לו על כל בעיה רפואית שמונעת שימוש במוצרים ו/או בשירותים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמוצרים ו/או השימוש בהם, אינם מתבסס על מחקרים רפואיים כלשהם, אלא פרי אמונתה ונסיונה של קארונה ו/או מי מטעמה אינם ערבים ו/או מתחייבים על תוצאות השימוש במוצרים ובשירותים. קארונה אינה מצהירה ו/או מציגה מצגים ו/או מתחייבת, בכל צורה שהיא, לגבי תוצאות ו/או תועלות ו/או השפעות ו/או הצלחות עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים, ולא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קארונה ו/או מי מטעמה בגין תכונות המוצרים ו/או הערכות ו/או השירותים או התאמתם לצרכיו, דרישותיו וציפיותיו.
  כמו כן ידוע לו שהשימוש במוצרים ובשירותים אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תרופתי. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין בכל מידע שבאתר, לגבי המוצרים והשירותים, כדי להחליף כל בדיקה עצמאית של המשתמש וקבלת אישורים מתאימים לפני השימוש במוצרים ו/או בשירותים, לרבות מרופא ו/או תזונאי ו/או כל מטפל מתאים אחר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובכל מקרה טרם השימוש מומלץ לפנות לרופא מקצועי ו/או רפואי ו/או לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם אנשי מקצוע.
  המשתמש מצהיר בזה במפורש, כי ידוע לו כי למוצרים ו/או לערכות עלולות להיות תופעות לוואי, לרבות רגישות, אי סבילות, תגובות אלרגיות ואף מחלות למיניהן. המשתמש מצהיר כי בדק ובחן את המוצרים והשירותים )לפי העניין( לפני השימוש, לרבות עם היועצים והמומחים המתאימים, כאמור לעיל. בכל מקרה שמופיעה תופעת לוואי כלשהי, יש לפנות מידית לקבלת טיפול רפואי.
  7.2 בכפוף להוראות כל דין קארונה ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש או לחוסר האפשרות להשתמש במוצרים ו/או בשירותים ו/או במידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין, נזקי גוף ו/או נזק כספי ו/או כל נזק, הפסד או עלויות שהמשתמש עלול לסבול מהם עקב השימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכות המשתמש על המידע המסופק דרך האתר, בין אם קארונה הודיעה על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.
  7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קארונה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו על ידי המשתמש.
 8. משלוח המוצרים
  המשתמש מצהיר שידוע לו שיתכן וביצוע המשלוח של המוצרים יבוצעו על ידי שליחים. כמו כן מצהיר המשתמש שידוע לו שקארונה אינה אחראית לאופן ולתנאים בהם יועברו המוצרים ולפיכך קארונה לא תהיה אחראית למוצרים בעת ביצוע המשלוח ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בגין כל תאונה,נזק, גניבה או תקלה, מכל מין וסוג שהוא, אשר ימנעו או ישבשו את ביצוע המשלוח. למרות האמור לעיל, כל משתמש יהיה רשאי לפנות לקארונה במקרה של בעיה במשלוח. המשתמש מצהיר שידוע לו כי יתכנו נסיבות נוספות, אשר אינן תלויות בקארונה ואשר ימנעו ו/או ישבשו את השליחות מקארונה ו/או אליה אשר אינם באחריות קארונה ובכלל זה קארונה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תאונה ו/או מעשה זדון ו/או מעשה טרור ו/או מלחמה ו/או עבירה פלילית כלשהיא ו/או
  כח עליון ו/או אסון טבע )לרבות אש, רעידת אדמה, שטפון וכיו"ב( ו/או עקב שינוי כלשהו במצב החוקי ו/או המשפטי בארץ ו/או בעולם אשר ימנע את המשך משלוח המוצרים ו/או עקב מעורבות ו/או רשלנות של צד ג' אחר כלשהו המעורב בהליך איסוף המוצרים ו/או הערכות העברתו מקארונה ו/או לידיה.
 9. פעילות האתר
  מובהר כי איכות השירות באתר תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת קארונה ו/או האתר ו/או מי מטעמם )לרבות ספקי השירות(, ובין היתר באיכות וטיב התקשורת, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת האינטרנט, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, וקארונה ו/או האתר ו/או מי מטעמם )לרבות ספקי השירות(, לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך. בכוונת קארונה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת קארונה ו/או האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית קארונה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל. קארונה והאתר לא ישאו בכל אחריות בגין כך ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. קארונה לא תישא בכל אחריות לתפקודיות, לפעילותו התקינה, למצבו של האתר, להתאמתו לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות, להעדר יכולת רכישת מוצרים ו/או להעדר קיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 10. התכנים שבאתר
  10.1 "תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, פורומים, צ'טים, לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש..
  10.2 המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לעיתים, תכנים המגיעים מצדדים שלישיים, מבטאים דעה אישית של הכותב בלבד, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באתר, ובכלל זה אין להסתמך על התכנים והמידע הניתנים באתר בכלל, ועל מידע ו/או עצה הניתנים על ידי מומחים ) יועצי תזונה, רופאים, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא, הן בפורומים השונים והן בכתבות המופיעות באתר(, ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים. על אף שהאתר וקארונה פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, והחברה מזהירה שלא להסתמך עליו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים. החברה ו/או האתר ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.
 11. קישוריות
  ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. לאתר ו/או לקארונה ו/או למי מטעמם אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם. הקישוריות האמורות, אין פירושן הבעת תמיכה ו/או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לגבי אתרים ו/או מקורות אחרים, אליהם מובילות הקישוריות האמורות.
 12. אחריות המשתמש
  המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.
  ידוע למשתמש כי השימוש באתר מוצע למשתמש בלבד. המשתמש מחויב למסור פרטים אמיתיים ומדויקים, ככל שנתבקשו ממנו. המשתמש לא יאפשר שימוש מכל מין וסוג שהוא, בשמו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר כלשהו לצורך הפעילות באתר. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי השימוש האתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.
  המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו. אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.
  ידוע למשתמש כי השימוש באתר מוצע למשתמש בלבד. המשתמש מחויב למסור פרטים אמיתיים ומדויקים, ככל שנתבקשו ממנו. המשתמש לא יאפשר שימוש מכל מין וסוג שהוא, בשמו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר כלשהו לצורך הפעילות באתר. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי השימוש האתר.
  המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.
 13. שיפוי
  13.1 בשימושך באתר הנך מתחייב להגן, לשפות ולפצות את החברה נגד כל תביעה, נזק, מחויבות, הפסדים,התחייבויות, עלויות, חובות, הוצאות )לרבות שכ"ט עורכי-דין(, הנובעים משימוש באתר, הפרה של סעיפים מתקנון זה, הפרה של זכויות קניין רוחני וכן הפרה של זכות הפרטיות של צד שלישי בקשר עם שימוש באתר.
  13.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קארונה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה בכל עניין שהוא נושא לשיפוי על ידך והנך מסכים שלא להתפשר בכל נושא ללא אישור מפורש בכתב מקארונה.
 14. סמכות שיפוט
  על ההתקשרות בין המשתמש ובין קארונה במסגרת האמור בתקנון זה תחולנה הוראות הדין הישראלי בלבד. ככל שלא ניתן יהיה לפתור סכסוך כלשהו שיתעורר בין הצדדים בדרכי נעם ומחוץ לכותלי בית המשפט, יידון הסכסוך בבתי המשפט.